欧洲盖茨celosvětově
Evropa /非洲

欧洲/非洲:英语(欧盟)法语Russkij多伊奇西班牙语波兰语意大利语Turkce荷兰语Ceš蒂娜
我们使用cookie来了解您如何使用我们的网站,并改善您的体验。想了解更多,请查看我们的饼干的政策。继续使用我们的网站,即表示您同意使用我们的cookie和我们的修订隐私政策。 接受

Podminky použivani
Podmínkypouřívánípro
1.PŘIJETI PODMINEK
Následující text popisuje podmínky právní dohody mezi jakýmkoli uživatelem těchto webových stránek(“Uživatelem”nebo“Vámi”)a společností Gate188金宝搏s Corporation a jejími dceřinými společnostmi jednajícími prostřednictvím svých obchodních článků společnosti Gates Corporation。盖茨188金宝搏(“公司”)。Vstupem, prohlašenim /普尼波živanim těchto stranek (Stranky) Uživatel potvrzuje,že si přečetl porozuměl těmto podminkam一timto souhlasi年代蒂姆,že bude吉米vazanže bude dodržovat všechny platne zakony一nařizeni, včůetně·扎孔的nařizeni美国o kontrole exportu reexportu。Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto Stránky。Materiál poskytnutý na těchto Stránkách je chráněn zákonem, včetně, nikoli však výhradně, autorského zákona美国版权法a mezinárodních dohod。Tyto Stránky jsou vedeny a provozovány společnosti 188金宝搏Gates Corporation z jejích kanceláří ve státě Wisconsin v USA。Na tyto Stránky lze vstoupit ze všech padesáti (50) států USA a jiných zemí světa, ale výrobky jsou k prodeji či licenci Na těchto Stránkách pouze pro zákazníky z USA a expedičních destinací。Uživatelé, kteří tyto Stránky navštíví mimo USA, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržení příslušných místních zákonů。
2.LegislativníPříslušnost.
JakýkoliNárokTýkajícíSeTěchtoStránekAuğíváníTěchtoStránekAtránekZdeobsaženýchSeřídízákonyStátu威斯康星州V USA,A至Bezholedu Na StkethetPrávních的Princip‖。Takéshlingemnatytozáležitostisouhlasíteatímtosepodăizujetevěhradnísobníjurikciamístukonáníttátníchíchanederálnínítníchiedmilwaukeecounty vestátěwinconsin。
3.obchodníznačkyaautosképrávo
Obchodníznačky,ServisníZnačkyA雄尾(“Obchodníznačky”)PouřívanáaTěchtoStránkáchJsouresvictrovanýmianeregistrovanýmiobchodnímiznačkamispolečnostigatescorporation aJiných。188金宝搏NIC NATěCHTOSTRÁNKÁNOJAKOUDěLENNELECOBÁNOJAKOUDěLENNELENGAPRÁVA,AťUžNEPřímo,ZákonnouPřekážkoučijinak,Napoužíváníjakékoliobchodníznačkyzobrazenénatěchtostránkáchbezpísemnéhosouhlasuvlastníkabobodníznačky。ObchodníZnačkySpolečnostiGat188金宝搏es公司NesmějíBýtžádnýmzpůsobempouříványbezpředchozíhopísemnéhosouhlasuspolečnostigatescorporation。Společnost盖188金宝搏茨公司ZakazujePoužíváníJakékoliBodníznačky盖茨公司JakoPříméhoOdkazu Na Tyto StytsStránkyNeboJinéStránky盖茨公司BezPředchozíhoPísemnéhoSouhlasu盖茨公司。
4.Odkazy na strÁnky tŘetÍch stran
Tyto Stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran。Stranky v odkazech nejsou pod kontrolou společnosti盖188金宝搏茨公司společ绝大多数盖茨公司neni zodpovědna咱obsahžadne odkazovane Stranky,žadneho odkazu obsaženeho na odkazovane strance,žadne zm评选ě纽约č我aktualizace takovych odkazovanych stranekč我咱žadny př以挪士z odkazovanych stranek。Společnost 188金宝搏Gates Corporation poskytuje tyto odkazy na stránky třetích stran pouze z důvodu usnadnění a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená podporu těchto stránek ze strany Gates Corporation。
5.OmezeníPoužití.
Autorské právo na všechny materiály poskytnuté na těchto Stránkách je na straně 188金宝搏Gates Corporation nebo na straně původního tvůrce materiálu。Vyjma informaci zde uvedenych nesmi时代žadny z材料ůkopirovan, reprodukovan,š我řen, vydavan, stahovan, zobrazovan, zasilanč我přenašen v jakekoli形式ě尼波jakymkoli způsobem, včetně,nikoli však vyhradně,elektronicke komunikace, kopirovanim, zaznamemč我jinak,ez předchozího písemného souhlasu společnosti G188金宝搏ates Corporation nebo vlastníka autorského práva。Bez předchozího písemného souhlasu 188金宝搏Gates Corporation také nesmíte přenášet žádný materiál obsažený na těchto Stránkách na jakoukoli jinou stránku。
6.ZŘEKNUTI SE ZARUKY
ZATIMCO SPOLEČ绝大多数盖188金宝搏茨公司VYUŽIVA ODPOVIDAJICI SNAHU UVADĚT NAĚCHTO STRANKACH PŘ奴仆一AKTUALNI INFORMACE,斜纹布NA TĚCHTO STRANKACH JSOU POSKYTNUTE“达克木菠萝JSOU“鹿角的第二叉ZARUKY JAKEHOKOLI DRUHU,一个ŤVYSLOVNĚVYJADŘ东北偏东尼波PŘEDPOKLADANE, VČETNĚ,NIKOLI VŠAK VYHRADNĚ,PŘEDPOKLADANYCH ZARUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČ密度UČEL,NeomezenÍ Či jinÉho poruŠenÍ prÁv, z nichŽ kaŽdÁ je tÍmto odmÍtnuta。188金宝搏盖茨公司si nevynucuje ANI nevznÁŠÍ nÁmitky ohlednĚ pouŽÍvÁnÍ, platnosti, pŘesnosti Či spolehlivosti nebo vÝsledkŮ pouŽÍvÁnÍ Či jinÉho souvisejÍcÍho uplatnĚnÍ materiÁlŮ na tĚchto strÁnkÁch nebo jinÝch strÁnkÁch k tĚmto strÁnkÁm pŘipojenÝch。
Povinnosti a závazky společnosti 188金宝搏Gates Corporation ohledně jejích výrobků či služeb se řídí výhradně dohodami, na základě kterých jsou prodávány nebo licencovány。188金宝搏盖茨公司nezaručuje dostupnost jednotlivých výrobků zde uvedených。Dostupnost výrobku musí být potvrzena v době objednávky。Objednávky výrobků podléhají přijetí nebo odmítnutí ze strany 188金宝搏Gates Corporation。
7.KODOVANI / BEZPEČ绝大多数REGISTRAČNICH INFORMACI
RegisterračnízónaTěchtoStránekNabízíSitchandníBezpečnostn​​íOpatřendtosupnáProstřednictvímProhlířečeNakubujícího。OstatníZónyTěchtoStránekJsouPřístupnéŠirokéVežejnosti。PokudUïivatelStránekobdržíHoxahVyīadujícíStregraci,ObchodnízástupceMůžeuživateleStránekKontaktovatHolednýStistence,KteráJEPožadovánaNeboUsuzovánadležádostio Nexhmace Ze Strany Gates Corporation。188金宝搏